بازنشر وبینارهای برگزار شده دکتر محمدشریف ملک زاده در رسانه ها

وبینار دکتر محمد شریف ملک زاده با موضوع گردشگری با علایق ویژه

برگزاری وبینار دکتر محمد شریف ملک زاده با موضوع تاثیر کرونا بر روابط بین الملل و اقتصاد جهان در سال 2020