وبینار با موضوع وعده گرایی سدی در برابر عملگرایی با سخنرانی محمدشریف ملک‌زاده

وبینار وعده گرایی سدی در برابر عملگرایی  روز سه شنبه 15 مهر 1399 از ساعت 15 الی 15:30