وبینار استاندارد گردشگری حلال ، یک راه حل برای سلامت بشر

دوشنبه 16 مرداد ماه 1399

با حضور دکترمحمد شریف ملک زاده

Halal Tourism Standard , A Solution for Human Healthy life