وبینار با موضوع : اقتصاد روباهی (حیاط خلوتی)

وبینار چهارشنبه 2 مهر 1399 با سخنرانی دکتر محمدشریف ملک زاده از ساعت 16 الی 16:30