برگزاری وبینار با موضوع کرونا و آینده آموزش با سخنرانی محمدشریف ملک زاده سه شنبه 24 تیرماه 1399 ار ساعت 15:30 الی 16

وبینار با موضوع کرونا و آینده آموزش با سخنرانی دکتر محمد شریف ملک زاده