پیشنهاد جمعی از دانشمندان و محققان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از UN و UNWTO جهت ثبت روزی بنام پروفسور محمدشریف ملک‌زاده

بازنشر خبر در رسانه های جمعی

از سوی جمعی از محققان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح شد؛

پیشنهاد به UN و UNWTO برای ثبت روزی بنام پروفسور محمد شریف ملک‌زاده

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/984843-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-96/3703411-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87

https://newsparsi.com/1206768/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-un-%D9%88-unwto

http://ravy.ir/content.php?id=19433731

https://a-brand.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-un-%D9%88-unwto-11433.html

https://www.manateghasia.ir/show/637/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2UN–%D9%88-UNWTO-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

ثبت روزی بنام پروفسور محمد شریف ملک زاده