محمدشریف ملک‌زاده رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ظرفیت های بالقوه گردشگری ایران برای تحول اقتصادی