محمدشریف ملک‌زاده رئیس منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان :

تا کنون نتوانسته ایم از ظرفیت کیش برای توسعه گردشگری حلال استفاده بهینه کنیم