نوشته‌ها

محمد شریف ملک زاده
اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان به یک محقق ایرانی