ملک زاده در نشست روسای دانشگاه های کیش و آسیای مرکزی و خاورمیانه : نظریه MFT نقش مهمی در توسعه صنعت مدرن گردشگری دارد.

دانلود روزنامه شاخه سبز شنبه مورخ 24 آبان 1399

صفحه پنج روزنامه شاخه سبز

نظریه mft