پدر آمده ام تا صدای مردم ستم دیده و محروم باشم

صدای مردم زجر کشیده سیستان و صدایی که به زودی طنین انداز خواهد شد…