سخنرانی پروفسور ملک زاده در جلسه با ستاد های مردمی