چرا سارقین مدیریت را به مردم معرفی نمی کنید؟

دکتر محمد شریف ملک زاده پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان و رییس اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه ها در سخنان خود افزود: