مستند رد پای تلاش

نگاهی به زندگی دکترمحمد شریف ملک زاده