پاسخ به برخی سؤالات از دیدگاه دکتر ملک زاده برای برون رفت از محاصره اقتصادی

پاسخ به برخی سؤالات از دیدگاه دکتر محمدشریف ملک زاده برای برون رفت از محاصره اقتصادی به خبرنگاران