این کتاب تقدیم می شود به روح پاک شهدای مدافع حرم
در این کتاب مطالبی در خصوص مدیریت استراتژیک مسئولیت پذیری اجتماعی است و در نه فصل نوشته شده است که به شرح زیر می باشد:

فصل اول: معرفی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

فصل دوم: ذینفعان و مسئولیت پذیری اجتماعی

فصل سوم: مسئولیت پذیری اجتماعی استراتژیک

فصل چهارم: دیده بانی

فصل پنجم: تحلیل یافته ها

فصل ششم: طرح ریزی کلان

فصل هفتم: طراحی ابتکارات

فصل هشتم: سازمان دهی و اجرا

فصل نهم: بازخورد گیری، ممیزی و گزارش دهی

فهرست جداول نمودار ها و شکل ها

در این کتاب تلاش می گردد تا ضمن معرفی مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، بیانی کوتاه از سیر تکوینی این مفهوم چه از نظر تئوریک و چه از دیدگاه عملی ارائه شود. در پایان انتظار می رود مخاطبین کتاب تعریف روشنی از گستره و قلمرو عملیاتی و تئوریک مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی داشته و بتوانند سیر تاریخی این مفهوم را در أهن خود ترسیم کنند. در مقدمه کتاب به خوبی این تعاریف ذکر شده است و در ادامه مباحث دیگر در فصل های بعدی قابل توجه است.