در این کتاب مطالبی در خصوص مدیریت زنان در خانواده در 37 موضوع و تیتر اصلی بیان شده که از جمله ی آن ها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

سهم زنان در مدیریت

چالش ها

جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم گیری

اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی

تفاوت های موجود میان زنان و مردان در کار

تفاوت های جنسی در حوزه مدیریت

جنسیت و ابعاد مدیریت منابع انسانی

تاثیر مدیر موفق زن بر خانواده

نقش زن در توسعه پایدار

فرمایشات حضرت امام و رهبری در خصوص زنان و خانواده و حقوق آن ها

مسئولیت زن در نگاه امام خامنه ای

حقوق زنان در حکومت اسلامی

و…

زن ها می توانند از عهده هر کاری بر آیند. به نظر می رسد این اعتقاد باید مانند یک میراث از مادران به دختران انتقال یابد. زنان باید به این نکته پی ببرند که خود مسئول زندگی خویش هستند و می توانند به بهترین صورت ممکن از زندگی خود بهره ببرند.حتی زمانی که به بهترین نحو ممکن به مسئولیت های زندگی میپردازند می توانند نقش های اجتماعی مناسب را بپذیرند و از عهده ایفای آن برآیند.

با این حال موقعیت هایی مثل فرماندهی نظامی ، شرکت های بزرگ، ریاست جمهوری هنوز در اذهان عمومی منصب هایی مردانه است و زنان با موانع بسیار جدی روبرو هستند که برای شکستن آن ها نیاز به زنانی باهوش، قاطع است تا راهشان را به سمت هدف باز کنند.

حذف‌شده: لذا در این کتاب به این سوال پاسخ داده می شود که عوامل موثر بر موفقیت مدیران زن کدام است؟