پروفسور محمد شریف ملک زاده طی نامه ای به رییس UNWTO تعریف جدید گردشگری را بر اساس تئوری خود مطرح کرد که این نامه باعث شد شعار سازمان جهانی گردشگری در سال 2022 و روز جهانی گردشگری بنام  بازنگری در گردشگری نام گذاری شود.
که مستندات آن در لینک زیر قابل رویت می باشد.