اولین نشست تخصصی بررسی ظرفیت همکاری بین المللی روسای دانشگاه های خاورمیانه