مراسم تجليل از پروفسور محمدشريف ملك زاده و اعطاى دكتراى افتخارى توسط رئيس IAUP

مراسم تجليل از پروفسور محمدشريف ملك زاده