تبریک حمیرا ریگی سفير جمهوری اسلامی ايران در برونئی دارالسلام به دکتر محمدشریف ملک زاده