گفت و گویی متفاوت با دکتر محمدشریف ملک زاده فعال اقتصادی در‌ صنعت گردشگری

گفت گوی متفاوت دکتر محمد شریف ملک زاده با علی جمشیدی