اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان به یک محقق ایرانی

بازنشر خبر اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان به یک محقق ایرانی

اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان در آمریکا( نیویورک) بخاطر ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری و نظریه ی MFT و تایید آن توسط UNWTO سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد و دانشگاه های معتبر جهان طی یک نامه رسمی به تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۲۰ به پروفسور محمد شریف ملک زاده اهل ایران زاده سیستان ، عنوان بنیان گذار و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان را اعطا کرد.

دکتر محمدشریف ملک‌زاده دکترای مدیریت و دانشیار دانشگاه می باشد که از سوابق علمی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– تألیف کتاب تعاریف، مفاهیم، جاذبه‌ها و مسیرهای گردشگری با علایق ویژه در ایران
– تألیف کتاب اقتصاد مقاومتی و برجام
– تألیف کتاب مدیریت فرایند و کنترل کیفیت در تورهای با علایق ویژه به زبان انگلیسی
ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری جهان . این اختراع که با عنوان (( فرایند مدیریت، کنترل کیفی – انواع تورها با علایق ویژه با تعیین جاذبه‌ها، مسیرها، امکانات و شاخص‌های گردشکری )) ثبت گردید مورد استقبال مجامع علمی دنیا قرار گرفت
و …

بازنشر خبر اعطای عنوان بنیان گذار و پدر علم نوین گردشگری جهان به یک محقق ایرانی در رسانه های معتبر

دانلود روزنامه مردم سالاری

دانلود روزنامه آسیا

https://www.alef.ir/news/3990725021.html

https://akhbarejadid.com/182990/

http://khabariland.ir/b.php?u=%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_YWxlZi5pci9uZXdzLzM5OTA3MjUwMjEuaHRtbA==_2KfZhNmB

https://elizjambalkon.ir/15370elizjambalkon-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C/

https://net-secure.ir/12032net-secure-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/

http://www.javanannews.ir/Fa/News/491941/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://khabarfarsi.com/u/94050435#redirect

http://khabarfoori.com/detail/2249605/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-367675

https://www.aftabir.com/news/view/3801/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

http://tnews.ir/news/ae53176867923.html

https://hiradclothing.ir/11985hiradclothing-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C/

https://vista.ir/n/en8fk82

https://theworldnews.net/ir-news/ty-nwn-bnyn-gdhr-w-pdr-lm-nwyn-grdshgry-jhn-bh-ykh-mhqq-yrny

http://www.tajpress.ir/fa/News/8014/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://avangardsite.ir/16544%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85/

https://news.akhbarrasmi.com/news/139907274705315032/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/

https://danesh-pajuhesh.ir/12874%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1/

https://bia2safa.net/540187/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

https://news.akhbarrasmi.com/news/139907274705315032/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/

https://www.manateghasia.ir/show/612/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://atibook.ir/12322%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1/

https://theworldnews.net/ir-news/ty-nwn-bnyn-gdhr-w-pdr-lm-nwyn-grdshgry-jhn-bh-ykh-mhqq-yrny

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-96/3702192-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

http://www.newskish.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af/

http://armanshargh.ir/2020/10/15/mohammad-sharif-malekzadeh/

http://pezhvakepayam.com/?p=133818

تشریفات تجاری ایران :

http://cip.travel/fa/intportal/specialinterest-tourism

تشریفات تجاری ایران :

https://www.cip.aero/fa/news/23/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86

روزنامه آسیا :

https://www.asianews.ir/fa/newsagency/2862/اعطای-عنوان-بنیان-گذار-و-پدر-علم-مدیریت-نوین-گردشگری-جهان-به-یک-محقق-ایرانی

درگاه تجارت :

https://www.portal.trade/fa/news/32038/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

پورتال لاکچری :

http://www.portal.luxury/fa/news/30965/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86