وبینار با موضوع : راهکار دکتر ملک زاده در توسعه اقتصادی