وبینار تحقق اهداف بودجه شاه بیت غزل اقتصاد مقاومتی دکتر محمدشریف ملک زاده

وبینار محمدشریف ملک‌زاده با موضوع تحقق اهداف بودجه شاه بیت غزل اقتصاد مقاومتی یکشنبه 20 مهرماه 1399 از ساعت 15:30 الی 16