مدیران ناکارآمد در دولت بعد جایی ندارد

دکتر محمد شریف ملک زاده پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان و رییس اتحادیه بین المللی روسای در سخنان خود افزود:

سلاطین دروغ در کشور

سپرده گذاری در بانک ها توسط مردم یعنی فاجعه چراکه مردم به تولید کشور اعتماد نکردند چرا که مردم به بورس کشور اعتماد نکردند قدم در هرجا گزاشتند سلطان سکه و مسکن و غیره سرمایه مردم را از بین برد سلاطین دروغ باید محاکمه شوند