سخنرانی جناب آقای دکتر محمدشریف ملک زاده اولین مخترع در صنعت گردشگری جهان و جزء مفاخر ایران در چهارمین جشنواره رمز موفقیت