سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شاخص های یک انتخاب درست

پروفسور محمد شریف ملک زاده مخترع تئوری MFT در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

شاخص های یک انتخاب درست
1.دارای مدیریت و کفایت
2.با ایمان
3.عدالت خواه و ضد فساد
4.دارای عملکرد انقلابی و جهادی
5.معتقد به توانمندی های داخل
6.معتقد به جوانان
7.مردمی
8.امیدوار