بازتاب گفتگوی پروفسور محمد شریف ملک زاده در مورد” بی توجهی به اقتصاد گردشگری و فراموشی اقامتگاه های بوم گردی” در سایت ها و خبرگزاری های ایران

https://didenews.ir/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-

%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7/

https://eghtesadgaran.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://erfannews.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://nedakhabar.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://negarkhabar.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://rasanehjoo.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://rozhanews.ir/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/

https://mediakhabar.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://setarenews.ir/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7/

https://arshanews.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://aamaj.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://vizhehkhabar.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

https://khabarbezar.ir/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7/

https://borokhabar.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://payamgou.ir/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7/

https://sefaratkhabar.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://parsipayam.ir/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7/

https://khabargou.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

https://khabarijat.ir/?option=com_k2&view=item&id=5505

https://farnamnews.ir/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/

https://kafehnews.ir/?option=com_k2&view=item&id=1064

https://akhbarevizheh.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/

بازتاب خبر “انعکاس صحبتهای پروفسور محمد شریف ملک زاده و اختراع ایشان در شبکه های بین المللی ” در سایتها و خبرگزاری های ایران

https://kafehnews.ir/?option=com_k2&view=item&id=1053

https://khabargou.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

https://khabarijat.ir/?option=com_k2&view=item&id=5491

https://vizhehkhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://aamaj.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://arshanews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://mediakhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://setarenews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://rozhanews.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/

https://rasanehjoo.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://ravikhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://negarkhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://didenews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://nedakhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://erfannews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://eghtesadgaran.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://farnamnews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://akhbarevizheh.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://nopayam.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://parsipayam.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://aryananews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://borokhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://khabarbezar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://payamgou.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://sefaratkhabar.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://farnamnews.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

https://akhbarevizheh.ir/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/

 

 

ضرورت توجه به اقتصاد گردشگری از دیدگاه پروفسور محمد شریف ملک زاده

در خبرنامه گنجینه سما

فایل کامل 

https://sharif1400.ir/books/sama.pdf

 

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو گفت: برای ما خوب نیست که حتی در گردشگری حلال را نیز نتوانسته‌ایم توریست جذب کنیم در حالی که مزیت نسبی ما در این عرصه است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست شورای شهر بندرعباس اظهار کرد: خوشحالم که بانوی متدین و تحصیل کرده شورای شهر را اداره می‌کند و شهرداری که موضوعات را با دقت دنبال کرده و مسائل را پیگیری می‌کند و موفقیت این تجربیات به مثابه موفقیت در یک الگو و نماد مردم‌سالاری دینی است.

وی با اشاره به وضعیت استبدادی در برخی از کشورهای پیرامونی، بیان کرد: تجربه جهانی در شوراها به گونه‌ای بوده که مناسبات را خوب تقسیم کرده‌اند و جالب این که در کشورهای مترقی جهان، اعضای شورا در حالی که شهردار را منصوب می‌کنند دیگر اجازه عزل او را ندارند و بدور از منیت سعی می‌کنند که شهر  را توسعه دهند و به پیش ببرند تا تجربه موفقی رقم بخورد.

دبیر کل کمیسیون یونسکو در ایران تأکید کرد: در دنیا به این تجربه موفق رسیده‌اند که فرهنگ را باید از شهرها و با شهرداری‌ها آغاز کرد و ما در یونسکو که وابسته به وزارت علوم است، تأکید داریم که شهر خلاق را با تلاش فراوان گرفتیم و یک اراده بسیار خوب و قابل ستایش در آن شکل گرفت و تلاش بسیار خوبی صورت گرفت و تا دو سال طول کشید تا ما توانستیم که شهرهای خلاق را در ایران به پیش ببریم.

بندرعباس در میان 300 شهر خلاق جهان است

ایوبی گفت: کمتر از 300 شهر در جهان به این شبکه پیوسته‌اند که بندرعباس یکی از آنها است.

وی مفهوم پیوستن به این شبکه شهرهای خلاق را دربرگیرنده مفهومی است که در اگر در گذشته فقط شغل پایدار در صنعت تلقی می‌شد اما دنیا به این راه رسیده که صنایع دستی و بسترهای گردشگری و خلاق می‌توانند میلیون‌ها شغل پایدار خلق کنند و اگر شهرها بدنبال توسعه پایدار هستند باید بسترهای اشتغال پایدار را در درون ظرفیت‌های خویش بجویند و ما با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری خودمان قادر به ایفای این نقش هستیم.

ایوبی تأکید کرد: صنعت سینمای ما، کتاب و صنایع دستی ما، ادبیات و عرفان ما مزیت‌ها ما در عرصه فرهنگی است و اگر مزیت‌ هر کدام از شهرهایمان را بشناسیم و توسعه شهری را بر مبنای آن سامان دهیم، نشاط و امید و شغل در آن خلق می‌شود و این سبب کمال جامعه و رشد و تعالی آن می‌شود.

دبیر کمیته ملی یونسکو یکی از ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی کشور ما را آیین‌هایی عاشورایی دانست و گفت: فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی را باید در بستر زمینه‌های فرهنگی شهر خلاق برای دنیا و برای خودمان بازگو کنیم و توسعه دهیم.

با شهرهای راه ابریشم هفته فرهنگی برگزار کنیم

ایوبی گفت: هفته‌های فرهنگی شهرهای خلاق را در شهرهای مشابه برگزار خواهیم کرد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پای کار است و ما بسته‌های فرهنگی را با کمک شما آماده می‌کنیم و رایزن‌های فرهنگی نیز در این میدان حضور دارند و شما می‌توانید با شهرهای راه ابریشم این کار را به پیش ببرید تا بندرعباس را به دنیا معرفی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما جزو آموزگاران فرهنگ و اندیشه در گذشته و حال بوده‌ایم و تمدن ما آن قدر غنی است که می‌توانیم انبوهی از ظرفیت‌های ناگفته را برای جهانیان ارائه و عرضه کنیم و برای آنها دیدن و شنیدن آن جذابیت فراوانی دارد.

دبیر کمیته ملی یونسکو اضافه کرد: برای ما خوب نیست که حتی در گردشگری حلال را نیز نتوانسته‌ایم توریست جذب کنیم در حالی که مزیت نسبی ما در این عرصه است.

نوروز صیاد را با عمان و قطر به عنوان یک رویداد جمعی برگزار کنیم

ایوبی عنوان کرد: شما آیین زیبایی به نام نوروز صیاد را دارید و می‌توانید آن را با کشورهای عمان و قطر به عنوان یک رویداد جمعی پیگیری کنید تا آنها بیایند و ببینند و ما نیز برویم و ببینیم تا بتوانیم ارتباطات فرهنگی و اجتماعی خلق کرده و آنها را تحکیم کنیم.

وی به موضوع آموزش در یونسکو نیز اشاره و بیان داشت: برخی نظامات آموزشی ما در منطقه و جهان آنقدر متعالی است که وقتی من ابعاد و اشکال آن را در یک سخنرانی در تولوز بیان کردم، تعجب همگان را بر انگیخته بود.

ایوبی به ابراز رضایت سازمان جهانی شهر خلاق از اقدامات صورت گرفته در بندرعباس اشاره و گفت: این عنوان بصورت دوره‌ای است و ممکن است بعد از مدتی از بندرعباس گرفته شود و به شهر دیگری اطلاق شود اما این فرصت اکنون در اختیار و خدمت شما است و باید تا می‌توانید از این فرصت استفاده کنید.