هر هفته با یک کتاب از مجموعه کتاب های پروفسور محمد شریف ملک زاده

مشخصات کلی و مختصری از مقدمه:

کتاب اقتصاد مقاومتی و برجام:
با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.
با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگر کشیده شد.
یکی از این عرصه ها که خصوصا در سال های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است.
هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپا کند، نیازمند چنین الگوهایی است.یکی از مفاهیم (( اقتصاد مقاومتی)) است.
بنا به تعریف برخی از  اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولا در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته  و مصرف کننده  یک کشور قرار می گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختار های اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد،باید هر چه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.
در این کتاب در خصوص محور های اساسی اقتصاد مقاومتی بحث خواهد شد
از جمله حمایت از تولید ملی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین و مهم ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی که خود شامل سرفصل های متنوعی می باشد.
موانع و چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی در این کتاب بررسی خواهد شد و به شروط اقتصاد مقاومتی و تفاوت بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی بیان می شود.
آشنایی با اهداف اقتصاد مقاومتی و ارکان آن برای استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی و مدیریت تمامی منابع لازم می باشد
و همچنین تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست مطالب:

فصل اول: درآمدی بر اقتصاد مقاومتی و برجام

فصل دوم: اقتصاد مقاومتی و برجام از منظر مقام معظم رهبری

فصل سوم: تحریم ها، اقتصاد مقاومتی و برجام

فصل چهارم: نگاهی تحلیلی بر تنیدگی اقتصاد مقاومتی، روند برجام و..

فصل پنجم: نقش دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی و…

فصل ششم: برجام

فصل هفتم: برجام و اقتصاد برون مرزی ایران

فصل هشتم: برجام از نگاهی دیگر

فصل نهم: فضای پسا برجام

منابع و مآخذ