هر هفته با یک کتاب از مجموعه کتاب های پروفسور محمد شریف ملک زاده

مشخصات کلی و مختصری از مقدمه:

کتاب توسعه مدیریت در بیمه دانا : چالش ها و راهکار ها 

تالیف دکتر محمد شریف ملک زاده ، مریم خزایی
نشر جاودانه سال 1394

*در این کتاب با سطوح سه گانه مدیریت و توسعه مدیریت در بیمه دانا آشنا خواهید شد.*

کتاب حاضر پیش درآمدی بر مباحث توسعه مدیریت صنعت بیمه بوده و امید است با بررسی ها و پژوهش های آتی بتوانیم از تئوری های کاربردی شده در صنعت بیمه جهت رشد و تعالی هر چه بیشتر مدیریت که همانا پرورش اثر بخش مدیران و رفع چالش های پیش روی صنعت بیمه در جهت تعالی بیشتر سازمان است بهره مند گردیم.

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

فصل دوم: فعالیت های بیمه دانا

فصل سوم: توسعه و رشد در بیمه دانا

فصل چهارم: چالش ها و راهکار ها

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ