کتاب گردشگری با علایق ویژه

فهرست مطالب
• مقدمه
فصل اول: کلیات
توصیه هائی به علاقه مندان تورهای علائق ویژه
نمونه های بارز گردشگری با علائق ویژه:
– گردشگری سلامت
– گردشگری طبیعت گردی
– گردشگری ماجراجویانه
– گردشگری ورزشی
– گردشگری تجاری
– گردشگری مناسبتی (رویدادها)
مدیریت و هماهنگی برنامه ‌های توسعه گردشگری با علایق ویژه تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی
در ارائه محصولات مختلف گردشگری ایران
فرصت ها و امکانات ایران در صحنه رقابت به عنوان یک مقصد گردشگری بین المللی
عوامل تهدید کننده قدرت رقابتی ایران
• فصل دوم: دسته بندی انواع تورهای با علائق ویژه (بر اساس نام گروه و جاذبه):
• – گردشگری ورزشی و ماجراجویانه
– گردشگری طبیعت گردی
– گردشگری فرهنگی
– گردشگری مذهبی – معنوی
– گردشگری آئینی
گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری رویدادها (وقایع)
– گردشگری دریائی
– گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)
– گردشگری علمی
– گردشگری معیشتی
– گردشگری داوطلبانه
– گردشگری آموزشی
– گردشگری در مسیرهای خاص (براساس سفرنامه)
– سایر تورها
• فصل سوم: دسته بندی انواع تورهای با علائق ویژه (براساس نام گروه، نام جاذبه ها و مسیرها):
• – گردشگری ورزشی و ماجراجویانه
– گردشگری طبیعت گردی
– گردشگری فرهنگی
– گردشگری مذهبی – معنوی
– گردشگری آئینی
– گردشگری درمانی و سلامت
– گردشگری رویدادها (وقایع)
– گردشگری دریائی
– گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)
– گردشگری علمی
– گردشگری معیشتی
– گردشگری داوطلبانه
– گردشگری آموزشی
– گردشگری در مسیرهای خاص (براساس سفرنامه)
– سایر تورها
• فصل چهارم:
دسته بندی انواع تورهای با علائق ویژه (براساس نام گروه، مبداء، مقصد، مسافت، مدت سفر، فصل سفر و امکانات گردشگری، نام و مسیر دقیق جاذبه ها و ملاحظات):
• – گردشگری ورزشی و ماجراجویانه
– گردشگری طبیعت گردی
– گردشگری فرهنگی
– گردشگری مذهبی – معنوی
– گردشگری آئینی
– گردشگری درمانی و سلامت
– گردشگری رویدادها (وقایع)
– گردشگری دریائی
– گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)
– گردشگری علمی
– گردشگری معیشتی
– گردشگری داوطلبانه
– گردشگری آموزشی
– گردشگری در مسیرهای خاص (براساس سفرنامه)
– سایر تورها
تصاویر (کلیات)
• ضمائم
• آبشارهای ایران
تصاویر (آبشارها)
روستاهای هدف گردشگری ایران
تصاویر (روستاها)
روز و شعار گردشگری استانها و مناطق آزاد کشور
• فهرست ها
• فهرست اماکن جعرافیائی، نام جاذبه ها و مقاصد گردشگری
فهرست موضوعی
فهرست آبشارهای ایران
فهرست روستاهای هدف گردشگری ایران
منابع و ماخذ
سخن آخر