دکتر محمدشریف ملک‌زاده : اثرات مخرب نوسانات ارز با روح و روان مردم چه می کند ؟!

رییس سازمان بین المللی گردشگری حلال دکتر محمدشریف ملک‌زاده