گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

نوع: گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) گروه:

مناطق جنگی

بازدید از مناطق جنگی (راهیان نور) 1 منطقة عملیاتی فتح ‌المبین اندیمشک
2 منطقة عملیاتی طریق ‌القدس بستان
3 مناطق عملیاتی والفجر مهران، پیرانشهر و …
4 مشهد‌ شهید چمران دهلاویه

نوع: گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) گروه:

مناطق وقوع حوادث طبیعی

بازدید از مناطق وقوع حوادث طبیعی 1 بازدید از ارگ بم پس از زلزله شهرستان بم
2 بازدید از شکاف ناشی از زلزله قله درفک
3 بازدید از آثار خشکسالی دریاچة بختگان
4 بازدید از آثار خشکسالی دریاچة هامون

نوع: گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) گروه:

محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهیر

بازدید از محل تولد، زندگی و مقبرة مشاهیر 1 مقبرة بایزید بسطامی شاهرود بسطام
2 مقبرة ابوالحسن خرقانی سمنان قلعه ‌نو خرقان
3 زادگاه یغمای جندقی سمنان جندق
4 زادگاه فایز بوشهر  دشتستان

نوع: گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک) گروه:

نبرد‌گاه ‌های تاریخی

بازدید از نبرد‌گاه‌ های تاریخی 1 چالدران خوی
2 ارگ ‌بم، آورد‌گاه لطفعلی‌خان زند کرمان
3- خرم آورد: آوردگاه شاهوردی‌ خان لر با شاه ‌عباس صفوی خرم ‌آباد
4 دشتستان، آورد‌گاه دلیران تنگستان بوشهر