گردشگری معیشتی

زندگی ‌در روستا

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری معیشتی زندگی ‌در روستا انجام کارهای روزانه روستاییان، شیر دوشیدن،کشاورزی و به چرا بردن دام‌ها

باغبانی در اطراف شهر

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری معیشتی باغبانی در اطراف شهر سبزیکاری و باغبانی و کشاورزی

کشاورزی در روستا

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری معیشتی کشاورزی در روستا کشاورزی و باغداری

دامداری/ چوپانی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری معیشتی دامداری/ چوپانی دامداری، پخت‌و‌پز، شیر‌دوشیدن و قالیبافی

صید با لنج‌ های سنتی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری معیشتی صید با لنج‌ های سنتی صید ماهیان و آبزیان در خلیج فارس