گردشگری معیشتی

ردیف گروه علائق ویژه نام جاذبه ها و زیرمجموعه هر گروه
1 زندگی ‌در روستا انجام کارهای روزانه روستاییان، شیر دوشیدن، کشاورزی و به چرا بردن دام‌ ها
2 باغبانی در اطراف شهر سبزیکاری، باغبانی و کشاورزی
3 کشاورزی در روستا کشاورزی و باغداری
4 دامداری/ چوپانی دامداری، پخت‌ و ‌پز، شیر‌دوشیدن و قالیبافی
5 صید با لنج‌ های سنتی صید ماهیان و آبزیان در خلیج فارس