گردشگری داوطلبانه

مشارکت در آموزش جوامع محلی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری داوطلبانه مشارکت در آموزش جوامع محلی حمایت از حیات ‌وحش (یوز‌پلنگ) شاهرود، توران
حفاظت از لاک‌پشت پوزه‌ عقابی قشم، شیب دراز

مشارکت در پروژه های زیست محیطی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری داوطلبانه مشارکت در پروژه های زیست محیطی حفاظت از گونه‌های گیاهی، جانوری و بنا‌های تاریخی سراسر کشور

مشارکت در تحقیقات باستان‌ شناسی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری داوطلبانه مشارکت در تحقیقات باستان‌ شناسی باستان‌شناسی و آشنایی با نوع و ابزار کار در تپه‌های باستانی کشور

مشارکت در آموزش به کودکان

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری داوطلبانه مشارکت در آموزش به کودکان سفر به روستاها، شهر‌های دورافتاده یا جوامع عشایری جهت آموزش

مشارکت در آموزش بهداشت

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری داوطلبانه مشارکت در آموزش بهداشت سفر به روستاها جهت آموزش بهداشت محیط‌زندگی و بهداشت شخصی

مشارکت در کمک های مردمی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد سفر
گردشگری داوطلبانه مشارکت در کمکهای مردمی سفر به روستاها جهت کمک در کار کشاورزی، دامداری و تهیة غذا