گردشگری داوطلبانه

ردیف گروه علائق ویژه نام جاذبه ها و زیرمجموعه هر گروه
1 مشارکت در آموزش جوامع محلی حمایت از حیات ‌وحش (یوز‌پلنگ)و حفاظت از لاک‌پشت پوزه‌ عقابی
2 مشارکت در پروژه‌ های زیست‌ محیطی حفاظت از گونه‌های گیاهی، جانوری و بنا‌های تاریخی سراسر کشور
3 مشارکت در تحقیقات باستان ‌شناسی باستان‌شناسی و آشنایی با نوع و ابزار کار در تپه‌های باستانی کشور
4 مشارکت در آموزش به کودکان سفر به روستاها، شهر‌های دورافتاده یا جوامع عشایری جهت آموزش
5 مشارکت در آموزش بهداشت سفر به روستاها جهت آموزش بهداشت محیط‌زندگی و بهداشت شخصی
6 مشارکت در کمک‌های مردمی سفر به روستاها جهت کمک در کار کشاورزی، دامداری و تهیة غذا