فرآیند مدیریت ،کنترل کیفیت تورهای مختلف با علایق ویژه تألیف پروفسور محمد شریف ملک زاده اولین نمونه در ایران و جهان 

کتاب حاوی جاذبه ها-مسیرها و امکانات رفاهی و شاخص های گردشگری در ایران است که نگارش آن به زبان انگلیسی می باشد.

این کتاب شامل سرفصل هایی برای شناسایی 1001 مسیر گردشگری در 31 استان ایران می باشد و در هر کدام از فصل های کتاب با دسته بندی تورها با توجه به نام آنها اعم از گردشگری ورزشی-فرهنگی -معنوی علمی و نوستالژیک و آئینی پرداخته است.