تقدیر و نامه رسمی دانشگاه‌ها و مراکز گردشگری جهان به پروفسور محمدشریف ملک‌زاده بابت اولین اختراع در صنعت گردشگری جهان

تقدیر و نامه رسمی دانشگاه هاو مراکز گردشگری جهان به پروفسور محمد شریف ملک زاده بابت اولین اختراع در صنعت گردشگری جهان طی نامه های رسمی ارسال شده دکترفارگاس سانچز استاد تمام دانشگاه هولوا اسپانیا و جناب پالین نگان مدیر ارشد بازاریابی دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگو پروفسور کای چون رئیس دانشکده ،استاد مسئول واستاد مدیریت مهمان نوازی بین المللی در بنیاد والتر کووک و دانشکده مدیریت گردشگری و هتلداری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگو پروفسور دانیل فسن مایراز انیستیتو گردشگری اریک فیدمن دانشگاه فلوریدا آمریکا و پروفسور اوریس واگن سیل از انیستیتو گردشگری لوسرن سوییسو دکتر فانی وونگ ریئس مطالعات گردشگری ماکائو چین و ایریسیوآن از مرکز تبادلات بین الملل دانشکده گردشگری شنگهای دانشگاه شانگهای چین و دکتر عبدالحق محتاج از انیستیتو عالی گردشگری تانگر مراکشو خانم مرسده کارنواز از مرکز ملی کارشناسان خبره معاصر مادرید اسپانیاو جناب خوزه کاستا رئیس دانشکده توسعه و برنامه ریزی گردشگری پرتقال و دکتر کنت اومبونگی رئیس دانشکده یوتاکی کنیا و چندین دانشگاه معتبر جهانی مراتب تبریک خود را به پروفسور محمد شریف ملک زاده بابت دریافت اولین جایزه و اختراع در صنعت گردشگری جهان تقدیر نمودند.

طی نامه های رسمی ارسال شده دکتر فارگاس سانچز استاد تمام دانشگاه هولوا اسپانیا

و جناب پالین نگان مدیر ارشد بازاریابی دانشکده مدیریت هتلداری و گردشگری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ

و پروفسور کای چون رئیس دانشکده ، استاد مسئول و استاد مدیریت مهمان نوازی بین المللی در بنیاد والتر کووک و دانشکده مدیریت گردشگری و هتلداری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ

و پروفسور دانیل فسن مایر از انیستیتو گردشگری اریک فیدمن دانشگاه فلوریدا آمریکا

و پروفسور اوریس واگن سیل از انیستیتو گردشگری لوسرن سوییس

و دکتر فانی وونگ رئیس مطالعات گردشگری ماکائو چین

و ایریس یوآن از مرکز تبادالت بین الملل دانشکده گردشگری شنگهای دانشگاه شانگهای چین

و دکتر عبدالحق محتاج از انیستیتو عالی گردشگری تانگر مراکش

و خانم مرسده کارنواز از مرکز ملی کارشناسان خبره معاصر مادرید اسپانیا

و جناب خوزه کاستا رئیس دانشکده توسعه و برنامه ریزی گردشگری پرتقال

و دکتر کنت اومبونگی رئیس دانشکده یوتاکی کنیا

چندین دانشگاه معتبر جهانی

مراتب تبریک خود را به پروفسور محمدشریف ملک‌زاده بابت دریافت اولین جایزه و اختراع در صنعت گردشگری جهان تقدیر نمودند.

باز نشر خبر در رسانه ها

https://www.eghtesadonline.com/n/2Pk4

http://armanshargh.ir/?p=58797

https://www.alef.ir/news/3990805079.html

https://www.asriran.com/fa/news/753047/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

پروفسور محمد شریف ملک زاده