وبینار تحلیل شرایط آینده اقتصادی کشور با سخنرانی دکتر محمد شریف ملک زاده