در این کتاب میخوانیم:

فصل اول: معرفی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

فصل دوم: قانون چهارم، پنجم و ششم و موارد مرتبط با وزارت نفت

فصل سوم: استانداردسازی

فصل چهارم: خصوصی‌سازی و چالش‌های خصوصی‌سازی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

فصل پنجم: مدیریت مصرف انرژی با رویکرد مسئولیت‌پذیری

فصل ششم: مسئولیت اجتماعی شرکتی

فصل هفتم: نتیجه‌گیری صنعت و بازار