عنوان کتاب:

فقر و نابرابری اقتصادی «با رویکرد موردی به برخی از فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای فقرزدایی»

در این کتاب می‌خوانیم:

فصل اول: فقر و نابرابری اجتماعی

فصل دوم: رویکرد اسلامی به مسئله فقر در جامعه

فصل سوم: عملکرد فصل رفاه اجتماعی طی سال‌های برنامه دوم تا چهارم توسعه

فصل چهارم: نگاه کوتاه به عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای فقرزدایی