با توجه به اهمیت اطلاع از مسائلی که باید اعضای هیأت مدیره‌ها از آن‌ها آگاه باشند، کتاب حاضر تهیه شد تا آنچه را که باید اعضای هیأت مدیره بدانند، در اختیارشان قرار دهد. بسیاری از موارد بیان شده در این کتاب بر اساس قوانین و مقررات مربوطه است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

قانون تجارت-مصوب 1311

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370

قانون خدمات کشوری-مصوب 1386

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات-مصوب 1389

این کتاب در هفت فصل تألیف گردیده که به شرح زیر می‌باشد.

فصل اول: شرکت‌ها و مؤسسات

فصل دوم: شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

فصل سوم: ارکان شرکت‌ها-1

فصل چهارم: ارکان شرکت‌ها-2

فصل پنجم: وظایف و اختیارات هیأت مدیره

فصل ششم: هیأت مدیره در شرکت‌های تعاونی

فصل هفتم: اطلاعات لازم برای ثبت شرکت سهامی

لینک دانلود