امروزه سازمان‌های موفق برون سپاری را به عنوان یک استراتژی موثر به منظور فراهم آوردن توسعه اثربخش و حصول موفقیت‌های پایدار مورد تاکید قرار داده و معتقدند با اجرای دقیق و منطبق قوانین آن می‌توان به افزایش اثربخشی با تمرکز بر قابلیت سایر بخش‌ها، بهبود کیفیت خدمات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتریان و افزایش بهره‌وری دست یافت. لذا در این کتاب سعی بر آن است که قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به بحث برون سپاری و واگذاری ارائه خدمات سلامت، چالش‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی تدوین، گردآوری و ارائه گردد تا بتوان با بهره‌مندی از آن در راستای رسیدن به اهداف متعالی مدنظر قانون‌گذار گام برداشت.

در این کتاب خواهیم خواند:

مفاهیم و تعاریف

تاریخچه واگذاری‌ها و گذری بر قوانین و دستورالعمل‌های کشوری

روش‌های واگذاری در حوزه سلامت

چالش‌های واگذاری در حوزه سلامت و راهکارها