آقای دکتر محمدشریف ملک زاده

چکیده سوابق اجرائی و علمی

 • رئیس گروههای مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت دولتی دانشگاه تهران مرکز
 • رئیس هیئت امنای پژوهشگاه میراث فرهنگی
 • عضو هیئت امناء و معاون بین الملل دانشگاه عدالت
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و توسعه
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه
 • دانشیار دانشگاه
از جمله افتخارات علمی:
 • دریافت اولین نشان ملی گردشگری از جشنواره ملی شیخ بهائی
 • دریافت نشان ملی خدمت
 • تالیف کتاب گردشگری با علائق ویژه
 • تالیف کتاب مدیریت مشارکتی
 • تالیف کتاب مدیریت فرآیند و کنترل کیفیت در تورهای با علائق ویژه به زبان انگلیسی
 • ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری جهان